جمعه 01 تير 1397 ساعت : 13:20

برنامه هفتگی پزشکان

فلوشیپ جراحی سرطان فوق تخصص خون و سرطان بالغین متخصص پرتودرمانی متخصص پزشکی اجتماعی
شنبه ولی ا... مهرزاد

15:00-18:00

علیرضا صادقی

15:00-19:00

سیدامیرعباس نکویی

16:00-18:00

محمدرضا خسروی

15:00-18:00

مهران شریفی

16:00-19:00

 الهام معظم

17:00-19:00

یکشنبه مهدی محمود زاده

15:00-18:00

آرش رئیسی

16:00-19:00

سیدامیرعباس نکویی

16:00-18:00

محمدرضا خسروی

15:00-18:00

علی اخوان

17:00-19:00

 
دوشنبه ولی ا... مهرزاد

15:00-18:00

آرش رئیسی

16:00-19:00

علی حاجی غلامی

16:00-17:00

مهران شریفی

16:00-19:00

علی اخوان

17:00-19:00

 
سه شنبه مهدی محمود زاده

15:00-18:00

علیرضا صادقی

15:00-19:00

آرش رئیسی

16:00-19:00

علی حاجی غلامی

16:00-17:00

علی اخوان

17:00-19:00

 
چهارشنبهرضا اشراقی سامانی

17:00-20:00

مهدی محمود زاده

15:00-18:00

آرش رئیسی

16:00-19:00

علی حاجی غلامی

16:00-17:00

سیدامیرعباس نکویی

16:00-18:00

 الهام معظم

16:00-19:00

پنجشنبه    
جمعه