جمعه 01 تير 1397 ساعت : 13:22

برنامه هفتگی پزشکان

فوق تخصص جراحی اطفال فوق تخصص خون و سرطان اطفال فوق تخصص ریه کودکان فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان فوق تخصص قلب اطفال فوق تخصص نوزادان فوق تخصص کلیه اطفال فوق تخصص گوارش اطفال متخصص جراحی مغز و اعصاب متخصص کودکان
شنبهمهرداد حسین پور

18:00-20:00

مجید قنوات

16:00-19:00

محسن رئیسی

15:00-18:00

ندا مستوفی زاده

14:00-18:00

مهدی قادریان

14:00-17:00

 یحیی مدیحی

13:00-16:00

پیمان نصری

14:00-18:00

علی ریاضی

15:00-17:00

رسول کرمانی

14:00-16:00

یکشنبهمهرداد حسین پور

18:00-20:00

 محسن رئیسی

15:00-18:00

ندا مستوفی زاده

14:00-18:00

بهار دهقان

14:00-17:00

 یحیی مدیحی

13:00-16:00

  محمد علی پورمیرزایی

16:00-19:00

بهاره ورد

16:00-19:00

دوشنبهمهرداد حسین پور

18:00-20:00

مجید قنوات

16:00-19:00

محسن رئیسی

15:00-18:00

 چهره مهدوی

14:00-17:00

 مهریار مهرکش

14:00-18:00

یحیی مدیحی

13:00-16:00

 علی ریاضی

15:00-17:00

رسول کرمانی

14:00-16:00

سه شنبهمحمد امید

16:00-19:00

 محسن رئیسی

15:00-18:00

 مهدی قادریان

14:00-17:00

 یحیی مدیحی

13:00-16:00

 علی ریاضی

15:00-17:00

محمد علی پورمیرزایی

16:00-19:00

بهاره ورد

16:00-19:00

چهارشنبهمحمد امید

16:00-18:00

مجید قنوات

16:00-19:00

  بهار دهقان

14:00-17:00

حامد زندی

17:00-19:00

 پیمان نصری

14:00-18:00

 رسول کرمانی

14:00-16:00

پنجشنبهمهرداد حسین پور

10:00-12:00

   چهره مهدوی

14:00-17:00

حامد زندی

09:00-11:00

    
جمعه         محمد علی پورمیرزایی

09:00-12:00