جمعه 01 تير 1397 ساعت : 13:24

برنامه هفتگی پزشکان

فلوشیپ بیماری های شبکیه چشم فلوشیپ بیماریهای قرنیه-متخصص و جراح چشم فلوشیپ گلوکوم-متخصص و جراح چشم متخصص بیماریهای داخلی متخصص بیماریهای قلب و عروق متخصص چشم پزشکی کارشناس بینایی سنجی
شنبه  امیر حسین ملازاده

14:00-19:00

طیبه جیواد

16:00-19:00

داوود رجبی

15:00-19:00

  
یکشنبهعلی صالحی

14:00-19:00

 افسانه نادری

14:00-19:00

امیر حسین ملازاده

14:00-19:00

طیبه جیواد

16:00-19:00

 دکتر کبری نصرالهی

14:00-20:00

 
دوشنبهعلی صالحی

14:00-19:00

 افسانه نادری

14:00-19:00

طیبه جیواد

16:00-19:00

 دکتر کبری نصرالهی

14:00-20:00

 
سه شنبه امیر صادقی

14:00-19:00

امیر حسین ملازاده

14:00-19:00

طیبه جیواد

16:00-19:00

   
چهارشنبهسید محمد هادی واعظی

14:00-19:00

  طیبه جیواد

16:00-19:00

 دکتر کبری نصرالهی

14:00-20:00

 
پنجشنبه       
جمعه